Εκπαιδευτικές Δράσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ -ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ -ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ   Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών/τριών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Η Πράξη "Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ¨ η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα", προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού  το οποίο θα λάβει τη μορφή κειμένων εργασίας, κειμένων πολιτικής και μελετών/ερευνών πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος της ΑΔΕΔΥ. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό Πολύκεντρο απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών (ΜΕΡ) που θα σχηματιστεί.  Τα κριτήρια ένταξης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία περιλαμβάνονται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μπορείτε να κατεβάσετε από τον ακόλουθο δεσμό: Πρόσκληση για το Μητρώο Ερευνητών Οι …

Read More »

Αποτελέσματα Επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών – Μελών Επιστημονικής Επιτροπής Μελετών & Τεκμηρίωσης

Αποτελέσματα Επιλογής Εξωτερικών Συνεργατών – Μελών Επιστημονικής Επιτροπής Μελετών & Τεκμηρίωσης της Πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ».   Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικών συνεργατών

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007917 «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους δημοσιεύει  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) Η πρόκληση αφορά σε δύο θέσεις εξωτερικών συνεργατών για τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη, πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Πληροφορίες και λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση. Προθεσμία: 2 Φεβρουαρίου 2018. …

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης εκπαιδευτών/τριών στο Μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ» «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ​Κατεβάστε τα αποτελέσματα από εδώ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στη Φλώρινα

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε  τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο του Νομού Φλώρινας. Πρόσκληση Αίτηση (για συμπλήρωση)

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης εκπαιδευτών/τριών στο Μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:    «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»   Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης εκπαιδευτών/τριών στο Μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:    «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»  «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Ι – ΙΙ»   Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης εκπαιδευτών στο Μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αποτελέσματα ένταξης εκπαιδευτών/τριών στο Μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου Απόσπασμα πρακτικού 6ης συνεδρίασης του Προεδρείου, 18-5-2017 Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στη ΛΕΣΒΟ

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 8-5-2017 Πρόσκληση Αίτηση (για συμπλήρωση)

Read More »