Πράξεις ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΑΞΗ «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5007917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Συνοπτική Περιγραφή Πράξης

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ πρωτ. 2440/20-12-2017 σχετική απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 6Σ0Η465ΧΙ8-ΔΥ8) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και την με α.π. 3366/21-12-2018 απόφαση τροποποίησης (ΑΔΑ: 6ΡΔ5465ΧΙ8-Χ9Δ), η Πράξη με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ», είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με συνολικό Π/Υ 1.213.880 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στο να αναβαθμίσουν και να ενισχύσουν το ρόλο της ΑΔΕΔΥ ως τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής ένωσης των συνδικαλιστικών δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων της Ελλάδας. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από: α. την υποστήριξη του συνδικαλιστικού κινήματος μέσα από την παραγωγή πειστηρίων για την υποστήριξη θέσεων στη διοικητική πολιτική, β. τη δημιουργία υλικού για ενημέρωση στελεχών σε θέματα διαβούλευσης, γ. το άνοιγμα του συνδικαλιστικού κινήματος προς άλλους συγγενείς φορείς και οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, δ. το σχηματισμό μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης, ε. το σχηματισμό παρατηρητηρίου για τη ΔΔ, στ. τη στοχευμένη επιμόρφωση των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος.

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του Έργου και το αναλυτικό κόστος περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Χρονοδιάγραμμα

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Πράξης είναι από 20/12/2017 μέχρι 30/11/2020.

Περιεχόμενο Πράξης

Η πράξη υλοποιείται μέσω έξι (6) Υποέργων. Από αυτά, το Υποέργο 1 υλοποιείται με ίδια μέσα και περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω αναφερόμενες δράσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5 Υποέργα έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα.

Υποέργο 1

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

α. δημιουργία Επιστημονικής Βάσης Γνώσης με στόχο την υποστήριξη μέσω πειστηρίων στη διοικητική πολιτική (evidence based policy making). Προβλέπεται για όλη τη διάρκεια της Πράξης η εκπόνηση 32 working papers (κείμενα εργασίας) μικρού μεγέθους (περίπου 16 σελίδων), 16 policy papers (κείμενα πολιτικής) μεσαίου μεγέθους (περίπου 60 σελίδων) και  11 μελετών/ερευνών σε θέματα γενικής εμβέλειας, ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΔΕΔΥ.

β. διεξαγωγή 5 δράσεων σε συνεργασία με φορείς που σχετίζονται με το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα και διεθνώς (ενδεικτικά: εργαστήρια συνδικαλιστικής δικτύωσης με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς εκπροσώπησης EPSU, ETUC, PSI, διοργάνωση workshop για μεταφορά τεχνογνωσίας).

γ. ανάπτυξη μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης και διαβούλευσης των δομών της ΑΔΕΔΥ μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και επιμόρφωσης επιλεγμένων στελεχών.

δ. διεξαγωγή έρευνας βάσης (παρατηρητήριο) για την αποτύπωση της κατάστασης στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και δημιουργία μοντέλου για επικαιροποίηση της αρχικής έρευνας ανά έτος.

ε. επιμόρφωση και ενημέρωση των ενεργών και εν δυνάμει μελών των οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος μέσω της υλοποίησης 90 προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης και 21 προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών διαβούλευσης.

Υποέργο 2 

Δημοσιότητα του περιεχόμενου των δράσεων της Πράξης με στόχο την ενημέρωση και την προσέλκυση των πληθυσμών στόχων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

Υποέργο 3

Δεν θα υλοποιηθεί.

Υποέργο 4

Προμήθεια φορητών υπολογιστών και προβολικών για τις ανάγκες των προγραμμάτων επιμόρφωσης στις περιφέρειες της χώρας.

Υποέργο 5

Παροχή υπηρεσιών διαμονής-διατροφής και αεροπορικών εισιτηρίων για τις ανάγκες μετακίνησης των εισηγητών, μελετητών και λοιπών συντελεστών της Πράξης.

Υποέργο 6

Προμήθεια λογισμικού αυτοματισμού γραφείου.

Αναμενόμενα Οφέλη

Μέσα από μια ολοκληρωμένη συστοιχία δράσεων τεκμηρίωσης, δημιουργίας δομών και διαδικασιών αλλά και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του κοινωνικού εταίρου στη δημόσια διοίκηση, ενισχύεται η ικανότητα διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης των συνδικαλιστικών στελεχών στο δημόσιο τομέα. Η προτεινόμενη Πράξη στοχεύει στα μέλη των Νομαρχιακών τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, των Ομοσπονδιών και των Πρωτοβαθμίων Σωματείων εκπροσώπησης εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση, καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

 

 

 

THIS_footer-espa