Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση Δικτύου Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Απόφαση 5/5ης συνεδρίασης Προεδρείου του Κ.Π. της 4/3/2022) ** Δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις ** Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σχεδιάζει(*) τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης  και ειδικότερα το σχηματισμό ενός δικτύου εκπροσώπων εργαζομένων, μελών της ΑΔΕΔΥ, που θα λειτουργεί σε συνεχή βάση παρέχοντας γνωμοδότηση και τεχνογνωσία στον τομέα του, όποτε απαιτηθεί. Το δίκτυο θα αποτελείται από επτά ομάδες στελεχών της ΑΔΕΔΥ, κατηγοριοποιημένο σε κλάδους/τομείς ενδιαφέροντος: Δημόσια Διοίκηση, Υγεία, Παιδεία, Άμυνα-Δημόσια Τάξη-Ασφάλεια/Προστασία Πολίτη, Οικονομία-Ανάπτυξη (Περιβάλλον-Γεωργία-Εμπόριο-Τουρισμός-Ναυτιλία), Εργασία-Κοινωνική Ασφάλιση, Πολιτισμός- Αθλητισμός. Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε συνδικαλιστικά στελέχη/δημοσίους υπαλλήλους με κατάλληλη επιστημονική ή/και συνδικαλιστική εμπειρία για τη στελέχωση …

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8ΗΣ /23-04-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 27-04-2021 (Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 21/04/2021) Κατεβάστε απο εδώ

Read More »

Αποτελέματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 17/12/2020 . Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου στο πλαίσιο της Πράξης  «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Αφορά σε αιτήσεις που κατατέθηκαν έως και 25/6/2019. Κατεβάστε τα αποτελέσματα από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Ερευνητών του Κοινωνικού Πολύκεντρου στο πλαίσιο της Πράξης  «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Αφορά σε αιτήσεις που κατατέθηκαν από 24/10/2018 έως και 26/3/2019. Κατεβάστε τα αποτελέσματα από εδώ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Η Πράξη “Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ¨ η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση Είκοσι ένα (21) επιμορφωτικών προγραμμάτων υποστήριξης της δράσης για την ανάπτυξη μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης και διαβούλευσης των δομών της ΑΔΕΔΥ. Ενενήντα (90) προγραμμάτων επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών για την ενδυνάμωση του ρόλου τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό Πολύκεντρο απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών (ΜΕΚ) που θα σχηματιστεί. Τα κριτήρια ένταξης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία περιλαμβάνονται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μπορείτε να …

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στην Καβάλα

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε  τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο του Νομού Καβάλας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ_ΚΑΒΑΛΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (για συμπλήρωση)

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα στη Φλώρινα

Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε  τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο του Νομού Φλώρινας. Πρόσκληση Αίτηση (για συμπλήρωση)

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης εκπαιδευτών/τριών στο Μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:    «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»   Κατεβάστε από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης εκπαιδευτών/τριών στο Μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:    «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»  «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Ι – ΙΙ»   Κατεβάστε από εδώ

Read More »