Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών/τριών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Η Πράξη "Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ¨ η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα", προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού  το οποίο θα λάβει τη μορφή κειμένων εργασίας, κειμένων πολιτικής και μελετών/ερευνών πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος της ΑΔΕΔΥ. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό Πολύκεντρο απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ερευνητών (ΜΕΡ) που θα σχηματιστεί.  Τα κριτήρια ένταξης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία περιλαμβάνονται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μπορείτε να κατεβάσετε από τον ακόλουθο δεσμό: Πρόσκληση για το Μητρώο Ερευνητών Οι …

Read More »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (επαναπροκήρυξη) για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4 «Προμήθεια εξοπλισμού»  της Πράξης  «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των Μελών της ΑΔΕΔΥ»  με Κωδικό ΟΠΣ 5007917 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών  (Επαναπροκήρυξη) Για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4 «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης  «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των Μελών της ΑΔΕΔΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007917 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

Read More »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4 «Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των Μελών της ΑΔΕΔΥ»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών  Για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4 «Προμήθεια εξοπλισμού»  της Πράξης  «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των Μελών της ΑΔΕΔΥ»  με Κωδικό ΟΠΣ 5007917 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ  

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέλη ΔΕΠ για συμμετοχή σε Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕΜΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ) Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ Κατεβάστε την αίτηση από εδώ Πράξη «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους.

Read More »

(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των Μελών της ΑΔΕΔΥ» του Ε.Π. “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ/ΝΟΜΙΚΟ (ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) (Απόφαση 2 της 17ης/1-3-2018 Συνεδρίασης Δ.Σ.) ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης, μέχρι και την Τετάρτη 28/3/2018 και ώρα 15:00 (απόφαση 2/4ης συνεδρίασης Προεδρείου Κ.Π./20-3-2018) Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ Καταβάστε την αίτηση από εδώ

Read More »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (Courier) στο πλαίσιο της Πράξης “Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ” 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών  Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (Courier) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»  της Πράξης  «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των Μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»  Κωδικός CPV [64110000-0]-Ταχυδρομικές υπηρεσίες Απόφαση Δ.Σ.3/17η συνεδρίασης/1-3-2018 Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης από εδώ

Read More »

Αποτελέσματα κατάταξης εξωτερικών συνεργατών για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»

Αποτελέσματα κατάταξης  εξωτερικών συνεργατών για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 18/01/2018) Πίνακας Μοριοδότησης Εξωτ. συνεργατών

Read More »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το Υποέργο 2 “Δημοσιότητα” της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών  Για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο  «Δημοσιότητα» της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»  Κωδικός ΟΠΣ 5007917 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»  Κωδικός CPV 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής Απόφαση Δ.Σ. 13/16ης συνεδρίασης/17-1-2018 Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 28-2-2018, 15:00 μ.μ. Κατεβάστε το κείμενο της πρόσκλησης από εδώ

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικών συνεργατών

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007917 «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους δημοσιεύει  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) Η πρόκληση αφορά σε δύο θέσεις εξωτερικών συνεργατών για τη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη, πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Πληροφορίες και λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση. Προθεσμία: 2 Φεβρουαρίου 2018. …

Read More »

Αποτελέσματα ένταξης εκπαιδευτών/τριών στο Μητρώο του Κοινωνικού Πολύκεντρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ» «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ​Κατεβάστε τα αποτελέσματα από εδώ

Read More »