Έκδοση νέας Μελέτης «Κριτική Επισκόπηση των Συστημάτων Υπηρεσιακής Αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Κριτική Επισκόπηση των Συστημάτων Υπηρεσιακής Αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων».

Τα συστήματα διοίκησης για να ευδοκιμήσουν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές αλλαγές. Στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει προσπάθειες διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα για τη θεραπεία χρόνιων προβλημάτων. Οι κατά καιρούς παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των δομών και των διοικητικών διαδικασιών, την αύξηση του παραγόμενου έργου, την αναβάθμιση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, την ανάπτυξη των ψηφιακών μορφών διακυβέρνησης, είχαν και έχουν στόχο, σύμφωνα με τις διακηρύξεις των πρωταγωνιστών, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι ένας από τους κύριους παράγοντες επιτυχούς έκβασης των μεταρρυθμίσεων είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Συνεπώς, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες συνδέονται με την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία ασφαλώς είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, των οικονομικών απολαβών, των συνθηκών εργασίας, των ευκαιριών ανάπτυξης και των κινήτρων, αλλά και ενός αμερόληπτου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης.

Την μελέτη ανέλαβε η κα Άννα Κοντονή, Δρ. Πολιτικών Επιστημών.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι διαχρονικές προσπάθειες για την εφαρμογή στον δημόσιο τομέα ενός συστήματος υπηρεσιακής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού. Η μελέτη στηρίζεται στις πρωτογενείς πηγές οι οποίες στην περίπτωσή μας είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Θα παρουσιασθούν δηλαδή τα συστήματα υπηρεσιακής αξιολόγησης σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ν.1400/1983 και Π.Δ.581/1984, ν.1943/1991 και ΠΔ 318/1992, ν.4250/2014, ν.4369/2016, ν.4940/2022, καθώς και ορισμένα άλλα νομοθετήματα που έμμεσα συνδέονται με την υπηρεσιακή αξιολόγηση. Σκοπός είναι να μελετηθούν τα συστήματα υπηρεσιακής αξιολόγησης από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα σε συνάφεια με την εκάστοτε διοικητική κουλτούρα που εγκαινιάζουν. Όπως κάθε θεσμική πρωτοβουλία έτσι και τα συστήματα υπηρεσιακής αξιολόγησης φέρουν το δικό τους ιδεολογικό αποτύπωμα. Από τη βιβλιογραφία έχει προκύψει ότι οι μέχρι τώρα προσεγγίσεις δεν έχουν αποτυπώσει το ιδεολογικό πρόταγμα του εκάστοτε συστήματος και δεν έχει επιχειρηθεί η συγκριτική θεώρησή τους για την ανάδειξη πιθανών ομοιοτήτων και διαφορών.

Δελτίο Τύπου

Μελέτη

 

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …