Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο “Προμήθεια Αναλώσιμων & Γραφικής Ύλης”

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου του έργου:
«Προμήθεια Αναλώσιμων & Γραφικής Ύλης» με Προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 31.356,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων)
στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»
με Κωδικό ΟΠΣ 5007917 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020»

Διακήρυξη σε pdf

Διακήρυξη σε doc (περιλαμβάνει το ΤΕΥΔ)

Check Also

20/2 Παγκόσμια Ημέρα για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

20/2/2024 Η παγκόσμια ημέρα για την κοινωνική δικαιοσύνη μας θυμίζει κάθε χρόνο την ανάγκη να …