Συνοπτικός διαγωνισμός “Ανατυπώσεις, σχεδιασμός και αναπαραγωγή φακέλων συμμετεχόντων στις δράσεις του Φορέα”

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου του έργου:
“Ανατυπώσεις, σχεδιασμός και αναπαραγωγή φακέλων συμμετεχόντων στις δράσεις του Φορέα” με Προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 31.472,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων)
στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ»
με Κωδικό ΟΠΣ 5007917 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020»

Διακήρυξη σε pdf

Διακήρυξη σε doc (περιλαμβάνει το ΤΕΥΔ)

Check Also

ITUC: Ο κατάλογος με τα εργατικά δικαιώματα και τις παραβιάσεις τους αποτυπώνει την χειρότερη επίδοση των τελευταίων 7 χρόνων

 ITUC:  Ο κατάλογος με τα εργατικά δικαιώματα και τις παραβιάσεις τους αποτυπώνει την χειρότερη επίδοση …