(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) Συνοπτικός διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου του Υποέργου 5 με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών διαμονής – διατροφής σε ξενοδοχεία στην Αθήνα και στη Περιφέρεια και προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων”

Διακήρυξη Αριθμός 90/2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 5 με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών διαμονής – διατροφής σε ξενοδοχεία στην Αθήνα και στη Περιφέρεια και προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων» με Προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 58.625,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων)
της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5007917 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακοινοποίηση στο ορθό με αλλαγή (παράταση) στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ανάρτηση: 4/6/2018

Διακήρυξη σε μορφή pdf

Διακήρυξη σε μορφή doc (περιλαμβάνει το ΤΕΥΔ)

 

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Αφορά σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 03/02/2020. Απόσπασμα πρακτικού 3ης συνεδρίασης του Προεδρείου …