Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Εκπαιδευτικό του Κέντρο”

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Α∆Ε∆Υ δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισµού δαπάνης µέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800,00) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπηρεσιών µε αντικείµενο:

"Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των κτιρίων όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Εκπαιδευτικό του Κέντρο"

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 14/6/2016 και ώρα 15:00.

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

Check Also

Αποτελέσματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κοινωνικού Πολύκεντρου 6/2022/B

Επεξεργασία αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 10/6/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1sΗΣ /14-6-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ …