Βεβαιώσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων


Ενημερώνουμε τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα κάτωθι αναφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, ότι οι Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης – Πιστοποίησης έχουν ήδη σταλεί στους κατά τόπους συνεργάτες του Κοινωνικού Πολύκεντρου.


Οι βεβαιώσεις αφορούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα:


o      Εκπαίδευση σε Ζητήματα Διακρίσεων και Ετερότητας στην Εργασία Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο Δημόσιο,


o      Εκπαίδευση στην Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο Δημόσιο,


o      Εκπαίδευση σε Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο Δημόσιο,


o      Εκπαίδευση Εκπροσώπων – Εργαζομένων στο Δημόσιο στην Αγγλική Γλώσσα: Προγράμματα Γλωσσομάθειας Εστιασμένα στο Χώρο της Εργασίας,


o      Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα,


o      Εκπαίδευση Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο Δημόσιο για Ανάπτυξη Συνεργατικότητας με Εφαρμογή Εξειδικευμένων ανά Ομάδα-Στόχο Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών,


o      Εκπαίδευση στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο Δημόσιο,


o      Εκπαίδευση σε Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστροφών Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο Δημόσιο


o      Εκπαίδευση στις Διοικητικές & Οργανωτικές Ικανότητες Εκπροσώπων-Εργαζομένων στο Δημόσιο,


τα οποία υλοποίησε το Κοινωνικό Πολύκεντρο στο πλαίσιο του Υποέργο 4 με τίτλο «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» στους άξονες 07 και 08, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους.

Check Also

Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ στην Άρτα: Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Άρτας πραγματοποιούν …