Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία βίντεο στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζοντίων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» του Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η Δημιουργία Βίντεο (Σποτ) παρουσίασης των αποτελεσμάτων των Πράξεων «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζοντίων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» στους Άξονες Προτεραιότητας 07 και 08 καθώς και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στόχος της παρούσας είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών, η δημιουργία και αναπαραγωγή υλικού προβολής για διάχυση της πληροφορίας για το έργο και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διάρκεια του έργου

Το έργο θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/05/2015, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εάν υπάρξει παράταση της Πράξης, χωρίς αλλαγή του τιμήματος και του φυσικού αντικειμένου.

Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (10.039,93 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κατεβάστε την περίληψη από εδώ

Check Also

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο …