Τι είναι το Κ.Π.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2004 με στόχο την επιστημονική υποστήριξη της πολυσχιδούς δράσης της ΑΔΕΔΥ.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Κοινωνικού Πολύκεντρου είναι εκπαιδευτικός, μελετητικός και ερευνητικός.

Συγκεκριμένα επιδιώκει:

  • Τη μελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση θεμάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των Κοινωνικών Λειτουργιών του Κράτους. 
  • Τη συστηματική ανάπτυξη της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος.
  • Την προαγωγή της συλλογικότητας και συνδικαλιστικής κουλτούρας μέσα από διαρκή αναζήτηση και ανοικτό προβληματισμό.
  • Τη συμβολή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.


ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για την επίτευξη των παραπάνω, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ιδρύει τομείς, συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, αναπτύσσει προγράμματα σε διάφορα θέματα ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικά, στις δράσεις του Κοινωνικού Πολύκεντρου περιλαμβάνονται:

Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

Υλοποιώντας την αντίστοιχη προγραμματική συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΣΔΔΑ – ΑΔΕΔΥ – ΕΚΔΔΑ (Νοέμβριος 2004), σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, το Κοινωνικό Πολύκεντρο μετέχει σε κοινές δράσεις για τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζόμενων στο Δημόσιο. 
 

Μελέτες, Έρευνες και Τεκμηρίωση

Για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου που έχει αναλάβει αλλά και για τη συστηματοποίηση της καταγραφής, αποτύπωσης και ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που αφορούν θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και των κοινωνικών λειτουργιών του κράτους, το Κοινωνικό Πολύκεντρο αναπτύσσει στρατηγική έρευνας και τεκμηρίωσης, με στόχους: 

  • Την πρωτογενή έρευνα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις τάσεις στην Δημόσια Διοίκηση και στις Κοινωνικές Λειτουργίες του Κράτους καθώς και με τις ανισότητες πρόσβασης και κατανομής των δημόσιων αγαθών.
  • Τη μελέτη, έρευνα και καθορισμό δεικτών για τη διαχρονική παρακολούθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.
  • Τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Την ανάπτυξη δομών τεκμηρίωσης που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη και με σύγχρονα μέσα συλλογή και διάχυση της γνώσης και πληροφορίας προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (σωματεία εργαζομένων, φορείς χάραξης πολιτικής).
  • Τη συστηματική συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και την ανάπτυξη κόμβων συντονισμού των ενεργειών.

Επιπλέον, επειδή οι περιοχές του μελετητικού και ερευνητικού  ενδιαφέροντος του Κοινωνικού Πολύκεντρου άπτονται σημαντικών πλευρών του διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού άρα και πολιτικού περιβάλλοντος, στο σχεδιασμό άμεσης προτεραιότητας περιλαμβάνεται η συνεργασία με αντίστοιχα ινστιτούτα της χώρας και του ευρωπαϊκού χώρου, με συναφείς σχολές Ανωτάτων Ιδρυμάτων και βέβαια με τα λειτουργούντα Ινστιτούτα των πολιτικών κομμάτων.