Μελέτες

Έκδοση μελέτης «Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε την έρευνα βάσης για την αποτύπωση της κατάστασης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση (το 2019) και δημιουργία μοντέλου για επικαιροποίηση ανά έτος της αρχικής έρευνας: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ».   Η Δημόσια Διοίκηση, αναντίλεκτα, αποτελεί συγκροτησιακή συνιστώσα της σχέσης Κράτους, Οικονομίας και Κοινωνίας, αλλά και κομβικό όρο συγκρότησης της σχέσης Κράτους και Πολίτη. Αντικείμενο της Έρευνας Βάσης και συνακόλουθα της παρούσας Μελέτης ήταν: η διερεύνηση και αποτύπωση βασικών (ποιοτικών και χαρακτηριστικών) γνωρισμάτων της Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία σχετίζονται με την εργασιακή κατάσταση των εργαζομένων σε αυτήν αλλά και με την …

Read More »

Έκδοση μελέτης «Συγκριτική Αποτίμηση της Αγοραστικής Δύναμης των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ – Περίοδος Αναφοράς 2016-2020»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Συγκριτική Αποτίμηση της Αγοραστικής Δύναμης των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ – Περίοδος Αναφοράς 2016-2020». Η έννοια της Αγοραστικής Δύναμης στην Οικονομία σχετίζεται με τη δαπάνη των νοικοκυριών για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες και αποτιμά την οικονομική άνεση των πολιτών να ικανοποιούν τις βιοποριστικές και άλλες τους ανάγκες. Η Αγοραστική Δύναμη, υπολογιζόμενη για ομάδες χωρών, χρησιμεύει στο να συγκρίνει την οικονομική τους κατάσταση και κατ’ επέκταση το βιοτικό  επίπεδο των πολιτών, να παρακολουθεί χρονικά την οικονομική τους εξέλιξη και να συνεισφέρει στον υπολογισμό μεγεθών όπως ο πληθωρισμός.  Η …

Read More »

Έκδοση μελέτης «Η θέση των δημοσίων υπαλλήλων μέσα σε μια Διοίκηση που μετασχηματίζεται ψηφιακά. Μελέτη της σχέσης των δεξιοτήτων και γνώσεων των υπαλλήλων με το καθηκοντολόγιό τους στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Η θέση των δημοσίων υπαλλήλων μέσα σε μια Διοίκηση που μετασχηματίζεται ψηφιακά. Μελέτη της σχέσης των δεξιοτήτων και γνώσεων των υπαλλήλων με το καθηκοντολόγιό τους στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση». Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει την ικανοποίηση που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα από  την εργασία τους. Η ικανοποίηση αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτει το άτομο και εκείνων που απαιτεί το καθηκοντολόγιό του, τη συμπεριφορά των προϊσταμένων του, τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις κλπ. Παράλληλα, ήταν επιθυμητό να καταγραφεί η στάση και οι, …

Read More »

Έκδοση μελέτης «Η δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα. Συνέχειες, μετασχηματισμοί και επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στα χαρακτηριστικά της δημόσιας απασχόλησης και των νέων δημοσίων υπαλλήλων»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Η δημόσια απασχόληση στην Ελλάδα. Συνέχειες, μετασχηματισμοί και επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στα χαρακτηριστικά της δημόσιας απασχόλησης και των νέων δημοσίων υπαλλήλων». Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της δημόσιας απασχόλησης στην Ελλάδα και του τρόπου με τον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά μεταβλήθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία υπό το βάρος δύο εξελίξεων που, μολονότι απολύτως συνδεδεμένες, διατηρούν μια σχετική αυτονομία. Η πρώτη εξέλιξη αφορά την οικονομική κρίση και η δεύτερη αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσης. Η ομάδα που ανέλαβε την μελέτη αποτελούταν από …

Read More »

Έκδοση Μελέτης «Η Κλιματική Αλλαγή και ο κόσμος της εργασίας: Ο ρόλος των συνδικαλιστικών ενώσεων»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Η Κλιματική Αλλαγή και ο κόσμος της εργασίας: Ο ρόλος των συνδικαλιστικών ενώσεων». Οι στόχοι της μελέτης είναι: (α) Να καταγραφεί η διεθνής και ευρωπαϊκή συζήτηση για το πώς η Κλιματική Αλλαγή επηρεάζει τον κόσμο της εργασίας και πώς ο τελευταίος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες προκλήσεις – ένα θέμα για το οποίο υπάρχουν ελάχιστες δημοσιεύσεις στην ελληνική γλώσσα. (β) Να μελετηθούν οι απόψεις του Ελληνικού συνδικαλιστικού χώρου, και ειδικά των συνδικαλιστών του δημόσιου τομέα, σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή, τις πολιτικές αντιμετώπισης/προσαρμογής σε αυτήν, τις επιπτώσεις της και τον …

Read More »

Έκδοση Μελέτης «Συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κυκλοφόρησε τη μελέτη «Συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19». Η παρούσα έρευνα της Καθηγήτριας του ΕΚΠΑ κας Ευαγγελίας Μαυρικάκη επιχειρεί να αναδείξει τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία αναφοράς στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκε τους μήνες Αύγουστο-Νοέμβριο του 2021, με τα τέλη αυτής της χρονικής περιόδου να βρίσκουν την Ελλάδα στη δίνη ενός νέου κύματος της πανδημίας. Τα συμπεράσματα αυτής και ανάλογων ερευνών πρέπει να ληφθούν υπόψη από όσους σχεδιάζουν πολιτικές υγείας, εντός ή εκτός των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο και αποτελεσματικότερο …

Read More »

Έκδοση της Έρευνας για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα

Μια εξαιρετικά προσεγμένη έρευνα με σκοπό να καταγράψει σε τι βαθμό οι εργαζόμενες στο Δημόσιο υφίστανται σεξουαλική και ηθική παρενόχληση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και πώς μπορούν αυτές οι συμπεριφορές να αντιμετωπισθούν με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Στην έρευνα περιλαμβάνεται διεξοδική καταγραφή των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο δημόσιο τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Γερμανία και την Σουηδία, όπως επίσης και το πλήρες ισχύον θεσμικό πλαίσιο  στην Ελλάδα. Διενεργήθηκε δειγματοληπτική έρευνα στον γενικό πληθυσμό των δημοσίων υπαλλήλων και εμπειρική μελέτη με συνεντεύξεις εργαζομένων γυναικών οι οποίες είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση …

Read More »

Μελέτη «Το επίπεδο και η εξέλιξη των αμοιβών στον ελληνικό δημόσιο τομέα από την κρίση του 2009-10 μέχρι σήμερα»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ δημοσιοποιεί τη Μελέτη που αφορά στην εξέλιξη των αμοιβών στο Δημόσιο από την Κρίση του 2009 -2010 μέχρι και σήμερα. Τα βασικά συμπεράσματα της Μελέτης συνοψίζονται κατωτέρω: Η μελέτη επικαιροποιεί και επιβεβαιώνει την εμπειρική διαπίστωση ότι στην αναδιανομή εισοδήματος (δηλαδή το εάν οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν λιγότερο ή περισσότερο στα δημόσια έσοδα από όσα λαμβάνουν από αυτά) οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα συνεισφέρουν περισσότερο από όσα τους επιστρέφονται. Ο βασικός όγκος της φορολογίας καταβάλλεται από τους μισθωτούς και ιδιαίτερα από τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Μέσα στο σημερινό δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον οι μισθοί γενικότερα αλλά ιδιαίτερα …

Read More »

Συνέντευξη Τύπου – Πρώτη παρουσίαση της έρευνας για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα

Η ΑΔΕΔΥ και το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ διοργάνωσαν με επιτυχία συνέντευξη τύπου την Τρίτη 15 Μαρτίου στις 12:00 στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στο πλαίσιο της παρουσίασης της υπό έκδοσης έρευνας που έχει ανατεθεί σε ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα. Η παρουσίαση της έρευνας και των συμπερασμάτων της έγινε από την υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου κα Μ. Στρατηγάκη. Η κα Στρατηγάκη επεσήμανε ότι ο σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η έκταση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα αλλά και …

Read More »

Έκδοση Μελέτης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 αφηγήσεις, εμπειρίες, πρακτικές, ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις»

Κυκλοφόρησε η μελέτη του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 αφηγήσεις, εμπειρίες, πρακτικές, ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις»   Μια εξαιρετικά περιεκτική προσέγγιση της εκπαίδευσης και του ρόλου των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες παρουσιάζεται στο βιβλίο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠOΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19» το οποίο εκδόθηκε με πρωτοβουλία του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ. Το βιβλίο αποτελεί το αποτέλεσμα της σύμπραξης και της εποικοδομητικής συνεργασίας 4 πανεπιστημιακών δασκάλων που διδάσκουν Κοινωνιολογία σε 4 πανεπιστήμια της χώρας και εντάσσεται στην προσπάθεια του Κοινωνικού Πολύκεντρου να αναδείξει μια σειρά από όψεις και διαστάσεις αυτού …

Read More »