Αίτηση για συμμετοχή σε σχηματισμό και επιμόρφωση ομάδων διαβούλευσης