Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, ιεράρχησε ως πρωταρχική δράση του τον σχεδιασμό, την άρτια οργάνωση και υλοποίηση της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος και στη χώρα μας, κάτι που από δεκαετίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί κατοχυρωμένο και νομοθετικά ρυθμισμένο δικαίωμα. Μέσα από την πρώτη επίσημη μελέτη ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών στον ελλαδικό χώρο ιεραρχήθηκαν τα πρώτα θεματικά πεδία εκπαίδευσης και σχεδιάστηκαν τα πρώτα προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης για τα συνδικαλιστικά στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης της μελέτης διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των συνδικαλιστών στελεχών θα διαμορφωθούν και άλλα θεματικά πεδία και θα υλοποιηθούν αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα . Από την συνδικαλιστική επιμόρφωση επιδιώκεται:

Η ενίσχυση της συνείδησης των εργαζομένων για την θέση τους στην κοινωνία και την ενθάρρυνσή τους για θετικές κοινωνικές αλλαγές.Η διαρκή προαγωγή και εξέλιξη της συνδικαλιστικής κουλτούρας βασισμένης στις αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος.Η απόκτηση πρόσθετων επίκαιρων γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων από τα συνδικαλιστικά στελέχη ενισχυτικών ως προς την δυνατότητα τους να μετατρέπουν με αποτελεσματικότερο τρόπο τις αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος σε στόχους, τους στόχους σε οργανωμένη παρέμβαση και δράση, την δράση σε αποτέλεσμα προς όφελος των δυνάμεων της εργασίας της κοινωνικής προόδου.Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θεωρούνται αναγκαίες για την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής δράσης στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον.