live

Αρχεία Συντάκτη: kpol

Μελέτη για το Θεσμικό Πλαίσιο Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

Το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους ψηφίστηκε με καθυστέρηση στη χώρα μας, το 1999, και είναι σε πολλά ζητήματα περιοριστικό. Με πρωτοβουλία του Κοινωνικού Πολύκεντρου συστάθηκε η επιστημονική ομάδα για τη διεξαγωγή μελέτης / πρότασης για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αξιοιποιόντας τα νέα δεδομένα που έχει διαμορφώσει η συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Εκτιμούμε ότι η μελέτη θα τεκμηριώσει το γεγονός ότι σήμερα παρέχονται πολλές δυνατότητες για ουσιαστικές συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο, τόσο ως προς τους μισθούς, όσο και ως προς τις εργασιακές σχέσεις και την εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατεβάστε από εδώ

Επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών στις δημόσιες υπηρεσίες, δημόσια αγαθά και ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης

Η έκδοση για τις επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών στο δημόσιο τομέα, έχει τους εξής στόχους: να καταγράψει και να παρουσιάσει με όσο το δυνατόν πιο συστηματικό και επιστημονικό τρόπο τις βασικότερες θεσμικές ανατροπές της τελευταίας τριετίας σε βάρος των δημοσίων υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού τους αλλά και σε βάρος των δημοσίων κοινωνικών αγαθών και του πολίτη και να ενισχύσει τις θέσεις, τις προτάσεις και τα επιχειρήματα των συνδικαλιστικών στελεχών για την συνεργασία τους με τους φορείς της κοινωνίας και τον κοινό αγώνα για την ανατροπή αυτών των πολιτικών.

H Μελέτη: Επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών

 

Υλικό από τις δράσεις του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Το υλικό από τις δράσεις του Κοινωνικού Πολύκεντρου βρίσκεται εδώ.

Θα βρείτε Εκπαιδευτικό υλικό, Έρευνες, Μελέτες, Εκδόσεις καθώς και Φωτογραφίες από τα προγράμματα εκπαίδευσης και τις ημερίδες που έχουν διοργανωθεί.

Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, ιεράρχησε ως πρωταρχική δράση του τον σχεδιασμό, την άρτια οργάνωση και υλοποίηση της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος και στη χώρα μας, κάτι που από δεκαετίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί κατοχυρωμένο και νομοθετικά ρυθμισμένο δικαίωμα. Μέσα από την πρώτη επίσημη μελέτη ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών στον ελλαδικό χώρο ιεραρχήθηκαν τα πρώτα θεματικά πεδία εκπαίδευσης και σχεδιάστηκαν τα πρώτα προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης για τα συνδικαλιστικά στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης της μελέτης διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των συνδικαλιστών στελεχών θα διαμορφωθούν και άλλα θεματικά πεδία και θα υλοποιηθούν αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα . Από την συνδικαλιστική επιμόρφωση επιδιώκεται:

Η ενίσχυση της συνείδησης των εργαζομένων για την θέση τους στην κοινωνία και την ενθάρρυνσή τους για θετικές κοινωνικές αλλαγές.Η διαρκή προαγωγή και εξέλιξη της συνδικαλιστικής κουλτούρας βασισμένης στις αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος.Η απόκτηση πρόσθετων επίκαιρων γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων από τα συνδικαλιστικά στελέχη ενισχυτικών ως προς την δυνατότητα τους να μετατρέπουν με αποτελεσματικότερο τρόπο τις αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος σε στόχους, τους στόχους σε οργανωμένη παρέμβαση και δράση, την δράση σε αποτέλεσμα προς όφελος των δυνάμεων της εργασίας της κοινωνικής προόδου.Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θεωρούνται αναγκαίες για την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής δράσης στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον.

Δια Βίου Εκπαίδευση

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2004 με στόχο την επιστημονική υποστήριξη της πολυσχιδούς δράσης της ΑΔΕΔΥ.

 
Ο σκοπός του Κοινωνικού Πολύκεντρου είναι εκπαιδευτικός, μελετητικός και ερευνητικός. Συγκεκριμένα επιδιώκει:

  • Την μελέτη, την έρευνα, την τεκμηρίωση θεμάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των Κοινωνικών Λειτουργιών του Κράτους.
  • Τη συστηματική ανάπτυξη της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος.
  • Την προαγωγή της συλλογικότητας και συνδικαλιστικής κουλτούρας μέσα από διαρκή αναζήτηση και ανοικτό προβληματισμό.
  • Συμβολή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Δια Βίου Εκπαίδευση 

Βιώνουμε μια εποχή που η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως μέσω απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και ως αναγκαίο εφόδιο για την συμμετοχή στη διαμόρφωση στάσεων και πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινωνικό Πολύκεντρο, ξεκινά την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, αξιοποιώντας την δυνατότητα που του παρέχεται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τους κοινωνικούς φορείς. Το υποέργο περιλαμβάνει επιμορφωτικές δράσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό την προώθηση και διευκόλυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς, στη βελτίωση της κινητικότητάς τους στον εργασιακό χώρο και γενικότερα στην ενίσχυση του ρόλου τους στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.